Prijava | Odjava

Pet planet / Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA

Upotreba i zaštita podataka

FCR Media Online d.o.o. nastoji da osobne i povjerljive informacije korisnika stranice ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom korištenja stranice www.petplanet.hr korisnik je dužan osigurati istinitost i točnost podataka koje upisuje prilikom registracije i objave oglasa. Oglašivač je suglasan da njegovu e-mail adresu i kontakt telefon petplanet.hr upotrebljava u svrhu spajanja korisnika i oglašivača. Petplanet.hr ne može garantirati da treće osobe neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja stranice petplanet.hr doći do tih informacija.

Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka, osobni podaci koji se prikupljaju, pohranjuju se u zbirci osobnih podataka koju vodi FCR MEDIA d.o.o., a korisnik može pitanja ili primjedbe vezano uz prikupljanje podataka dostaviti u pisanom obliku pošiljkom na adresu sjedišta društva FCR Media Online d.o.o., Republike Austrije 1, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu office@zutestranice.hr.

FCR Media Online d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za točnost, potpunost i istinitost objavljenih oglasa od strane oglašivača, kao ni kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga vezanih za oglas. Odgovornost drugih strana u zaključivanju sporazuma, potpunost i točnost osobnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju.

Oglašavanje

Petplanet.hr će nastojati da svojim korisnicima pruži kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, mijenja ili briše sve oglase koji ne zadovoljavaju kriterije, a naročito u slučajevima kada je:

Odgovornost petplanet.hr

FCR Media Online d.o.o. sa stranicom Petplanet.hr do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:

FCR Media Online d.o.o. ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na tuđim stranicama na koje možemo dopustiti privremen pristup - link.

Pristup ostalim stranicama ne znači direktnu vezu sa stranicom petplanet.hr, niti istih od strane web stranice petplanet.hr.

Petplanet.hr može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću stranice petplanet.hr

Petplanet.hr zadržava pravo da može biti povremeno nedostupan radi unapređivanja usluge ili tehničkih poteškoća.

Petplanet.hr nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Petplanet.hr ne snosi odgovornost za bilo koji predmet prikazan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim predmetom, točnost ili istinitost opisa, spremnost korisnika da izvrši prodaju/kupnju.

Suglasnost oglašivača

Da neće koristiti web stranicu petplanet.hr u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke.

Da osobe koje održavaju stranicu petplanet.hr kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastati radi grešaka koje su moguće prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka.

Petplanet.hr ne sudjeluje niti u jednom dijelu prodaje predmeta oglašavanja osim u smislu pružanja usluge korištenja stranice petplanet.hr kao mjesta za obavljanje kupoprodaje.

Kupoprodaja se odvija isključivo između oglašivača i kupca, bez sudjelovanja petplanet.hr u bilo kojoj transakciji između korisnika stranice.

Korisnici web stranice petplanet.hr su suglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihovu odgovornost te prihvaćaju da petplanet.hr nema odgovornost ni obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika.

Čl.1 UGOVORNI UVJETI

Za usluge oglašavanja koje pruža FCR Media Online d.o.o. kao vlasnik portala petplanet.hr, u nastavku „FCR“, čine sastavni dio ugovora o pružanju usluga oglašavanja - narudžba oglašavanja, u nastavku „ugovor“.

Čl.2 PREDMET UGOVORA

FCR putem stranice www.petpanet.hr za klijenta objavljuje jedan ili više online oglasa u svrhu promidžbe i informiranja o postojanju i aktivnosti klijenata. Sadržaj i svojstva online sadržaja i/ili opcija navode se u online obrascu koji popunjava korisnik.

Čl. 3. OBVEZE FCR-a

3.1. U pogledu online oglašavanja:

a. Na internetskim stranicama objavljivat će oglase i bannere koje klijent zatraži, u onom grafičkom obliku i s onim svojstvima/opcijama koji su dogovoreni s predstavnikom naručitelja, u roku 1 do 3 radna dana od kada klijent ispuni sve zahtjeve koji su navedeni u članku 4.1.

b. Održavat će aktivnima sadržaje, online bannere i opcije u onom obliku i u onom razdoblju koje je utvrđeno ugovorom.

Čl. 4. OBVEZE KLIJENTA kako bi online oglasi bili objavljeni:

4.1. a. Potpisat će / prihvatiti on line ugovor/narudžbenicu koji su primjenjivi na tip kupljenog proizvoda na temelju uvjeta koji su ugovoreni u prodajnom procesu između klijenta i predstavnika FCR-a. Korisnik se dužan brinuti o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. FCR ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odgovarajuće postupiti ukoliko korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi.

b. Platit će cijenu koja je navedena u ugovoru/narudžbenici prema ugovorenim uvjetima plaćanja.

4.2. Neće zahtijevati zaštitu autorskih prava za grafike koje je osmislio FCR ili podatke o položaju (Geocoding podaci); internetske stranice i online proizvodi FCR-a prisutni na stranicama FCR-a vlasništvo su FCR-a i ostat će u njegovom vlasništvu. Ovim ugovorom ne podrazumijeva se prijenos autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugog intelektualnog vlasništva.

4.3. U slučaju da ne primi račun u roku od 15 dana od plaćanja obavijestit će pisanim putem odjel naplate FCR-a kako bi im poslali kopiju.

4.4. U dokumentima za plaćanje navest će identifikacijski broj ugovora / predloška za plaćanje.

4.5. Nakon sklapanja ugovora isključivo pisanim putem (faks, pošta ili e-mail) obavještavat će ured FCR-a o zahtjevima za izmjenom ugovora i/ili aneksa koji su u vezi sa slikama, tekstom, opisom kompanije, radnim vremenom, načinima plaćanja i djelatnosti.

4.6. Ako je prilikom sklapanja ugovora posrednik ovlaštena marketinška agencija, opis oglasa i grafiku može poslati ta ista marketinška agencija.

Čl. 5. CIJENA I NAČINI PLAĆANJA

Klijent može naručiti bilo koji online oglašivački artikl i/ili online sadržaj ili banner koji navode predstavnici FCR-a.

5.1. Protuvrijednost proizvoda FCR-a bit će plaćena unaprijed, u skladu s uvjetima plaćanja koji su navedeni u on line ugovoru/narudžbenici.

5.2. Porez na dodanu vrijednost plaća klijent, u skladu sa Zakonom o PDV-u.

5.3. Cijena će biti plaćena u kunama, na račun FCR-a naveden na ugovoru/narudžbenici.

Čl. 6. TRAJANJE UGOVORA, PRIMITAK I POTVRDA TRAJNOG PRIKAZA OGLASA

6.1. Ugovor se zaključuje na dan plaćanja i vrijedi u dogovorenom razdoblju od datuma prikaza (datuma pojavljivanja), osim ako nije drugačije naznačeno.

6.2.a. O datumu prikaza (datum pojavljivanja) grafičkih oglasa na internetskim stranicama FCR-a klijenta će obavijestiti FCR putem elektroničke pošte ili faksa, ako klijent nema e-mail adresu. Ako klijent ne pregledava e-mail ili korespondenciju, oglašavanje ili pružanje usluga zbog toga se ne obustavlja.

b. Klijent se obvezuje da će potvrditi postavljanje (pojavljivanje) oglasa na stranicama FCR-a putem elektroničke pošte, faksa ili pošte, u slučaju da klijent nema e-mail adresu, u roku od 3 dana od primitka obavijesti koja je navedena u čl. 6.2.a.

c. Ugovorne strane suglasne su da ako klijent ne potvrdi prikazivanje (pojavljivanje) u roku od 3 dana od obavijesti navedene u čl. 6.2.a., prikaz (pojavljivanje) oglasa na stranicama FCR-a teče, bez bilo kakvih drugih formalnosti, od dana obavijesti navedenog u čl. 6.2.a.

d. Klijent izjavljuje da prihvaća trajno prikazivanje oglasa koji su navedeni u Aneksu 1 ugovora/narudžbenice na internetskim stranicama FCR-a, sukladno čl. 6.2.c., a u bilo kojem drugom slučaju obvezuje se da će odmah obavijestiti FCR. Ako ne obavijesti FCR, potvrda trajnog prikazivanja stupa na snagu, bez bilo kakvih drugih formalnosti, za čitavo vrijeme trajanja ugovora.

Čl. 7. RASKID UGOVORA

7.1. Ugovor se raskida ako istekne vrijeme trajanja ugovora ili dogovorom ugovornih strana.

7.2. FCR može jednostrano zakonski raskinuti ugovor, bez bilo kakve intervencije suda ili drugih formalnosti, u jednom od slučajeva navedenih u nastavku:

a. u slučaju neizvršenja obveze plaćanja na ugovorene datume. U tom slučaju online sadržaji mogu biti uklonjeni s internetskih stranica FCR-a;

b. ako klijent ne izvrši na vrijeme obveze navedene u čl. 4.3

c. ako klijent nije suglasan s izmjenama koje FCR izvrši u skladu s čl. 9.

7.3. FCR može jednostrano zakonski raskinuti ugovor, bez bilo kakve intervencije suda uz prethodnu obavijest 15 dana prije objave online promidžbenih sadržaja.

7.4. Klijent može jednostrano zakonski raskinuti ugovor, bez bilo kakve intervencije suda uz prethodnu obavijest 15 dana prije prikaza online proizvoda.

Čl. 8. UGOVORNA OBVEZA

8.1. Ako je klijent podmirio ugovorne obveze, a FCR propustilo objaviti online proizvode i/ili bannere u razdoblju od više od 60 dana, ili su oglasi i/ili banneri prikazani sa svojstvima sličnima drugim vrstama oglasa i/ili bannera od onih koji su navedeni u ovom ugovoru ili njegovim aneksima, klijent može pisanim putem zatražiti nadoknadu iznosa koji je plaćen za online proizvode razmjerno iznosu, u okviru trajanja ugovora, dokle god su oglasi ili banneri bili prikazivani sa svojstvima sličnima drugim tipovima oglasa i/ili bannera FCR-a koji se razlikuju od ugovorenih. Iznos naknade može uključivati i penale koji se obračunavaju u iznosu od 0.01 % na dan od iznosa naknade. Klijent izjavljuje da nema drugih potraživanja i ugovorne strane suglasne su oko ograničenja ugovorne odgovornosti za sve druge zahtjeve na vrijednost gore navedenih penala u slučaju kašnjenja.

8.2. a. Ako plaćanje obroka ili cjelokupnog dugovanja nije izvršeno na vrijeme, FCR će zahtijevati da se iznos za oglašavanje odmah plati, čak i ako cjelokupan iznos nije još dospio, ili će se pozivati na odredbe članka 7.2. a).

b. U slučaju da klijent ne izvrši obvezu plaćanja na vrijeme, suglasan je da će plaćati penale za zakašnjenje u iznosu od 0.01% dnevno od dugovanog iznosa.

c. U slučaju da ne izvrši na vrijeme obveze iz čl. 4.3, klijent se obvezuje da će platiti penale za zakašnjenje u iznosu od 0.01% dnevno od ugovorne vrijednosti.

8.3. Popusti odobreni prilikom potpisivanja ugovora ukidaju se ako se plaćanje ne izvrši na vrijeme.

8.4. Ako se ugovor raskine u skladu s čl. 7.4. na zahtjev klijenta, FCR će vratiti uplaćene iznose, zadržavajući iznos od 25% od ugovorne vrijednosti, što odgovara troškovima koji su vezani uz sklapanje ugovora (naknade, gorivo, bankovne naknade, poštanske pristojbe itd.) kao penale.

8.5. Viša sila i nesretni slučajevi oslobađaju odgovornosti stranu koja se na njih pozove pisanim putem u roku od 3 dana od događaja.